Algemene voorwaarden ZorgXpert

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van ZorgXpert

 Artikel 1. Algemeen

  In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
  2. Opdrachtnemer: ZorgXpert

Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
  rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens
  wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
   
 • De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van
  de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor
  opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door
  opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte/opdrachtbevestiging
  door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op
  de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.
  De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze
  tot stand is gekomen.
 •  De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de tussen partijen overeengekomen
  werkzaamheden ter zake een opdracht.
Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke
  opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct
  uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de
  gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtnemer is beroepsmatig verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 Artikel 5. Geheimhouding
 • De opdrachtnemer zal conform de wet bescherming persoonsgegevens handelen. (AVG)
  Deze Wet geeft aan dat; Iedereen die onder gezag van de
  verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens,
  tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
 • Onder de verantwoordelijke wordt verstaan de opdrachtgever de opdrachtnemer wordt gezien
  als verwerker van de persoonsgegevens.Tenzij daartoe door de opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend,
  zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen
  van de opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld gedaan met het doel derden van de daarin
  neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
Artikel 6. Maken en nakomen van afspraken
 • Opdrachtnemer en opdrachtgever plannen in onderling overleg de tijden waarop de
  werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
 • Een afspraak die binnen 24 uur voordat deze plaatsvindt, afgezegd wordt door de
  opdrachtgever wordt volledig in rekening gebracht.
 Artikel 7. Reisuren 
 • De reisuren worden gedeclareerd volgens het overeengekomen uurtarief.
  Alleen de werkelijk gemaakte reisuren worden in rekening gebracht. 
Artikel 8. Honorarium 
 • Het honorarium wordt maandelijks door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in
  rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden hiervoor zijn 15 dagen na factuurdatum netto.
 • De opdrachtgever zal het honorarium niet verschuldigd zijn wanneer de opdrachtnemer
  om welke reden dan ook, daaronder begrepen ziekte, de overeengekomen werkzaamheden
  niet heeft verricht. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige
  uitoefening van zijn beroep. De opdrachtnemer draagt zelf de eventueel verschuldigde
  inkomstenbelasting en/of sociale premies af en vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele
  afspraken, ingevolgde deze opdracht, van de fiscus en of enige bedrijfsvereniging (UWV).
Artikel 9. Betaling
 • Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of
  schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen,
  doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient
  te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten
  gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
   
 • Indien opdrachtgever niet binnen de onder art. 8. genoemde termijn heeft
  betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste
  eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en
  onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag
  opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum
  van algehele voldoening.
 •  Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
  (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming
  door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen
  ten laste van opdrachtgever.
 • Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar
  het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is
  opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze
  onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te
  bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te
  stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten,
  de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en
  is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is,
  direct opeisbaar.
  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers,
  voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
  opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van
  het factuurbedrag.
Artikel 10. Opzegging 
 • De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds
  te allen tijde gemotiveerd schriftelijk beëindigen.
Artikel 11. Klachten
 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen
  acht dagen nadat de cliënt dat redelijkerwijs had kunnen ontdekken,
  doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van een relevante
  factuur, schriftelijk te worden gemeld aan ZorgXpert.
 • De ingebrekestelling bevat een zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke
  omschrijving van de vermeende nalatigheid van ZorgXpert, zodat
  ZorgXpert in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond wordt beoordeeld door ZorgXpert, zal ZorgXpert
  de werkzaamheden alsnog verrichten zoals betaamt, tenzij
  dat inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden.
  Die vermeende zinloosheid dient de cliënt dan te voegen in de ingebrekestelling.
 • In een dergelijk geval is ZorgXpert aangesloten bij de geschillencommissie van de zorgprofessionals. De klacht zal, als opdrachtgever en opdrachtnemer niet
  tot overeenstemming komen, overgedragen worden aan de geschillencommissie.
 • Wanneer ZorgXpert te goeder trouw geadviseerd heeft, en het Zorgkantoor een
  terugbetalingsverplichting van PGB gelden oplegt vanwege het inkopen van ‘niet verzekerde zorg’,
  dan kunnen deze kosten niet worden verhaald op ZorgXpert.
 Artikel 12. Aansprakelijkheid
 • Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid
  in acht nemen dat van een verpleegkundig adviseur kan worden verwacht.
 • Indien er een fout wordt gemaakt is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer
  die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk
  tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over de laatste 3 maanden.
 Artikel 13. Vervaltermijn
 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten
  en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in
  verband met het verrichten van werkzaamheden het bestaan van deze rechten en bevoegdheden
  door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd
  of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 Artikel 14. Dossiers
 • De cliënt heeft ten alle tijden recht om zijn of haar dossier te raadplegen.
 • Het dossier wordt, een jaar na beëindiging van het contract vernietigd,
  tenzij cliënt zelf aangeeft er over te willen beschikken.
 • Dossiers zijn eigendom van ZorgXpert en mogen alleen na wederzijds
  goedvinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

ZorgXpert

postbus 796
7500 AT Enschede

Maak kennis

p.raveling@zorgxpert.nl
06 12 15 30 29 (Petra Raveling)

Kantoortijden

maandag t/m vrijdag 9.00u – 18.00u
zaterdag en zondag gesloten